26 décembre 2020 – Tokyo (Japon)

Classement final
1. HAGA Ryonosuke (Asahikasei)
2. OTA Hyoga (Asahikasei)
3. ISHIUCHI Yuki (Asahikasei)
3. SASAKI Takeshi (ALSOK)
5. KOBAYASHI Yusuke (Asahikasei)
5. GOTO Ryushin (Tokai University)
5. OJITANI Takeshi (Asahikasei)
5. TANAKA Genta (Nipon Steel)